Do góry

W ciągu miesiąca miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

Rejestracja oddziału trwa około 5 dni. Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.

W ciągu miesiąca od ustanowienia place of business w Wielkiej Brytanii należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

Dokumenty założycielskie i sprawozdania finansowe muszą zostać dostarczone w języku oryginalnym, lecz jeśli nie jest to język angielski, wymagane jest poświadczone tłumaczenie. Sposoby poświadczenia tłumaczenia objaśnione są w formularzach 691 i BR1.

Po zaakceptowaniu przez Companies House złożonej dokumentacji wysyłany jest list, w którym stwierdza się fakt rejestracji podając jej numer i datę. Po tym fakcie zarówno oddział jak i place of business zaczynają funkcjonowanie wg tych samych zasad jak firmy brytyjskie. Corocznie firma macierzysta przesyła do Companies House kopie własnych sprawozdań finansowo-ekonomicznych odzwierciedlających całość działalności firmy, a ich szczegółowość zależy od wymagań w tym zakresie obowiązujących w kraju jej inkorporacji.

W przypadku place of business nie wymaga się dostarczania m.in. kopii sprawozdania zarządu, ani też weryfikacji audytorskiej. Poza tym Companies House musi być informowany o wszelkich zmianach aktu założycielskiego firmy macierzystej, jej nazwy, składu zarządu, adresu osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu oraz zmiany charakteru działalności.

Lubię to  Śledź 

Komentarze