Do góry

Wybory do Sejmu i Senatu RP za granicą

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października. Będą mogli wziąć w nich udział także obywatele RP na stałe mieszkający poza granicami Polski. W związku z tym zostanie utworzonych 320 zagranicznych obwodów głosowania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
 • zostanie wpisana do spisu wyborców

Konsulaty nie prowadzą stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach 13 października zobowiązane są zgłosić się do właściwego terytorialnie konsulatu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. MSZ zachęca do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory: ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych: