Do góry

Konkurs plastyczno-historyczny

Gdzie?

Wielka Brytania i Irlandia

Kiedy?

do 30.09.2018


Konkurs organizowany jest z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tego jubileuszu. Uczestnicy mogą wybrać dowolne wydarzenie, postać, symbol lub miejsce, które ich zdaniem ma istotne znaczenie dla Polski. Praca może odnosić się zarówno do tych aspektów, które doprowadziły do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, ale też do historii najnowszej – ostatnich 100 lat. Autor musi opatrzyć pracę własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem wybrane wydarzenie/postać/symbol/miejsce warte jest zapamiętania.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa.

CELE KONKURSU

  • upowszechnianie i popularyzacja ważnych wydarzeń z historii Polski wśród dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami, mieszkającymi poza granicami kraju
  • wzmacnianie więzi młodego pokolenia z ojczyzną własną lub z ojczyzną przodków
  • podtrzymywanie tożsamości narodowej młodzieży narodowości polskiej mieszkającej za granicą
  • popularyzacja historii Polski wśród odbiorców wydarzenia w kraju

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 19 lat, narodowości polskiej lub mających polskie korzenie, mieszkających poza granicami Polski. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. Każda praca może mieć tylko jednego autora, w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić załączoną kartę zgłoszenia i nakleić ją na rewersie pracy.

WIEK

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat. Prace będą oceniane w kategoriach: 11-13 lat; 14 – 16 lat i 17-19 lat.

TECHNIKA

Do konkursu można składać prace graficzne, kolaże, rysunki i prace malarskie. Format pracy maksymalnie B2 czyli 500×707 mm. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane drogą elektroniczną. Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz powinna mieć doklejoną metryczkę.

TERMIN

Prace należy przesłać do Domu Kultury DOROŻKARNIA w terminie do 30 września 2018r. Decyduje data wpłynięcia pracy. Jury oceni prace w terminie 6/7 października 2018r. Prezentacja prac – listopad 2018r.

ADRES

Dom Kultury DOROŻKARNIA ul. Siekierkowska 28 00-709 Warszawa

JURY Prace oceni jury w składzie: artyści plastycy, specjalista w dziedzinie historii Polski. Decyzje jury są niepodważalne.

NAGRODY

Jury oceni prace przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jurorzy wybiorą także prace do wystawy. Prace te znajdą się w drukowanym katalogu, będą także publikowane w Internecie. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz egzemplarze katalogu, a także publikacje i wydawnictwa płytowe polskich artystów. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym wernisażu, któremu towarzyszyć będzie koncert. Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2018r.

Laureat Grand Prix zostanie zaproszony wraz z opiekunem na finał konkursu (organizator pokryje koszty podróży i pobytu). Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. Autorzy prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publikację prac zgłoszonych do konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator zawiadomi autorów o terminie wernisażu, jednak poza Grand Prix nie zwraca kosztów ich podróży i pobytu w Warszawie.

Informacje o konkursie, w tym karta zgłoszeniowa, są dostępne na stronie www.dorozkarnia.pl oraz na profilu na Facebooku.

Komentarze