Do góry

"Zostań w Polsce - swoim szefem!"

Miasto stołeczne Warszawa oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zapraszają do udziału w projekcie pn.: „Zostań w Polsce – swoim szefem!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przeznaczonego dla Polaków, którzy powrócili z emigracji zarobkowej.

Projekt skierowany jest do polskich emigrantów, którzy powrócili na mazowiecki rynek pracy i mają zamiar zarejestrować własną działalność gospodarczą w Mieście stołecznym Warszawa. Projekt przeznaczony jest dla osób należących do jednej z następujących grup docelowych:

  • emigranci powyżej 45 roku życia,
  • kobiety-emigrantki, które powracają lub wchodzą pierwszy raz na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
  • emigranci, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu osoby „nieaktywnej zawodowo” - czyli takiej, która pozostając bez zatrudnienia, nie jest zarejestrowana
w powiatowym urzędzie pracy i nie zalicza się do kategorii „osoba bezrobotna”.

Co można zyskać

W ramach realizacji projektu, 26 uczestników, którzy powrócili z emigracji zarobkowej zostanie objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym mającym na celu przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz budowania postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

22 osobom zostanie udzielona jednorazowa dotacja (w II transzach) na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 126 zł/ m-c na możliwy okres od 6 do 12 miesięcy.

Ponadto osoby, które z powodzeniem zarejestrują własną działalność gospodarczą zostaną uprawnione do korzystania z usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, także indywidualnym, umożliwiających im nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności nowo utworzonych przedsiębiorstw.

Projekt w swoich zamierzeniach przyczynia się do:

  • zapewnienia uczestnikom pomocy szkoleniowo-doradczej,
  • zapewnienia pomocy finansowej,
  • wspierania powstawania nowych firm,
  • rozwoju nowych miejsc pracy,
  • podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy,
  • rozwoju umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka.

Jedyny tego typu projekt

Projekt „Zostań w Polsce – swoim szefem!” jest obecnie jedynym tego typu projektem społecznym w Polsce skierowanym bezpośrednio do emigrantów, którzy podjęli decyzję o powrocie do kraju celem zarejestrowania własnej działalności gospodarczej w stolicy.

Rekrutacja i nabór uczestników

Rekrutacja i nabór uczestników projektu prowadzona będzie w okresie od 27 września do 29 października 2010 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny na stronie projektu www.zostanszefem.vizja.pl. W formularzu wymagane są m.in. następujące informacje: dane kontaktowe, status na rynku pracy, krótki opis planowanej działalności gospodarczej, alternatywy finansowania, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą zagranicą), oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Biuro projektu

Miejscem składania formularzy rekrutacyjnych jest biuro projektu, znajdujące się pod adresem:

ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I
00-251 Warszawa
czynne w godzinach: 9:00 – 15:00
tel. (22) 443 07 56
e-mail: [email protected]
[email protected]

www.zostanszefem.vizja.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Komentarze