Do góry

Unikanie podwójnego opodatkowania

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od kraju zamieszkania podatnika oraz od tego, czy Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Taka umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

 • Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy
 • Jeśli miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania
 • Jeśli miejscem zamieszkania jest Polska
 • Unikanie podwójnego opodatkowania
 • Jak wyliczyć podatek?
 • O czym warto pamiętać?
 • Dalsze informacje
 • Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Dnia 20 lipca 2006 r. w Londynie podpisana została umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

  Tekst tej umowy jest dostępny na stronie polskiego Ministerstwa Finansów: Konwencja między Rzecząpospolitą a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (26 stron PDF, 598 KB, pl).

  Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy

  W rozumieniu konwencji, miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest to państwo, w którym podatnik posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Jeżeli nie można ustalić w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, za miejsce zamieszkania uznaje się to państwo, w którym ta osoba zwykle przebywa. W następnej kolejności pod uwagę bierze się jej obywatelstwo.

  Na potrzeby ustalenia, że dana osoba nie ma zamieszkania w Polsce brane są pod uwagę również takie okoliczności jak:

  • pobyt najbliższej rodziny za granicą (np. współmałżonek, dzieci),
  • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji w drugim państwie (najem, własność),
  • inne okoliczności, (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy z dostawcami mediów),
  • posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego za granicą (np. samochód, dom),
  • uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej drugiego państwa.

  Jeśli miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania

  Jeśli miejscem zamieszkania podatnika jest Wielka Brytania, obejmuje go ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlega tylko ta część dochodu, która została osiągnięta w Polsce. Z dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie rozliczać się należy z brytyjskim fiskusem.

  Jeśli miejscem zamieszkania jest Polska

  Mieszkaniec z Polski, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii na krótki okres, będzie poddany obowiązkowi podatkowemu tylko w Polsce, jeżeli zostaną spełnione równocześnie następujące warunki:

  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Wielkiej Brytanii;
  • wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Wielkiej Brytanii;
  • odbiorca wynagrodzenia przebywa w Wielkiej Brytanii nie dłużej, niż przez okres 183 dni w ciągu 12 miesięcy w danym roku podatkowym.

  Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że z zagranicznego dochodu trzeba się będzie rozliczyć zarówno w państwie w którym wykonywano pracę, jak i w Polsce. Nie oznacza to jednak, że Twoje dochody będą opodatkowane dwukrotnie. Przepisy w tym zakresie reguluje umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Unikanie podwójnego opodatkowania

  Podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania. W zawartej przez Polskę umowie z Wielką Brytanią występuje tzw. metodą wyłączenia z progresją.

  Istotą tej metody jest wyłączenie z podstawy opodatkowania w Polsce dochodu osiągniętego za granicą. Jednak dla ustalenia stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu podatnika – a więc sumuje się dochód osiągnięty w Polsce oraz w za granicą.

  Zatem w przypadku osoby mieszkającej w Polsce i osiągającej dochody z Wielkiej Brytanii obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie zaistnieje tylko w przypadku, gdy osoba ta nie uzyskała w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej i nie korzysta z preferencyjnego rozliczenia rocznego (tzn. nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

  Jak wyliczyć podatek?

  W przypadku metody wyłączenia z progresją postępujemy następująco: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętych w Polsce dodajemy dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczamy podatek wg obowiązującej skali. Następnie ustalamy stopę procentową jako stosunek kwoty podatku obliczonego wg skali podatkowej do łącznych dochodów uzyskanych przez podatnika (czyli sumy dochodu osiągniętego w Polsce oraz poza granicami kraju). Tak obliczoną stopę procentową stosujemy do dochodu osiągniętego w Polsce.

  O czym warto pamiętać?

  • Podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Podatnicy mają prawo do pomniejszania swoich dochodów osiąganych za granicą o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.
  • Osobie uzyskującej dochody poza granicami Polski przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Kwota przychodu uzyskanego za granicą powinna być przeliczona na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.
  • Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą powinno nastąpić na formularzu podatkowym PIT-36. Wzory zeznań podatkowych, wraz z broszurami informacyjnymi dotyczącymi ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
  • W przypadku gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dane adresowe organów podatkowych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  Ministerstwo Finansów opracowało broszurę informacyjną "Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą" (stan prawny na dzień 1 stycznia 2010) (14 stron PDF, 64 KB, pl). Dowiesz się z niej między innymi z jakich innych odliczeń możesz jeszcze skorzystać przy swoim rozliczeniu.

  Dalsze informacje

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, skontaktuj się z Krajową Informacją Podatkową w Polsce: +48 22 330 03 30 lub 0801 055 055.