Do góry

Sprowadzenie ciała do Polski

Organizacja pogrzebu w Polsce wymaga uzyskania decyzji od odpowiedniego starosty, właściwego ze względu na miejsce, w którym planowany jest pogrzeb. Na tej podstawie możemy otrzymać zaświadczenie polskiego konsula pozwalające na sprowadzenie ciała zmarłego. Należy też pamiętać o rejestracji zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego.

 • Decyzja o przewiezieniu zwłok lub prochów
 • Potrzebne dokumenty
 • Rejestracja zgonu w urzędzie stanu cywilnego w Polsce
 • Więcej informacji
 • Decyzja o przewiezieniu zwłok lub prochów

  Do sprowadzania zwłok lub prochów do Polski wymagana jest decyzja, którą wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku ciała lub prochów oraz zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów do kraju wydane przez konsulat.

  Decyzję uzyskuje się na wniosek rodziny zmarłego, skierowany do urzędu starosty/prezydenta miasta.

  Za wydanie zezwolenia na sprowadzenie zmarłego z zagranicy nie płaci się opłaty skarbowej. Starosta wydaje decyzję w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

  Po wydaniu, decyzja powinna być przekazana do konsulatu faksem lub doręczona w inny sposób. Na podstawie tej decyzji oraz dokumentów wymienionych poniżej konsulat wyda zaświadczenie pozwalające na przewóz zwłok lub prochów do kraju. Opłata konsularna za tę czynność wynosi 47 funtów.

  Sponorem sekcji jest firma pogrzebowa Nowakowski, która zajmuje się międzynarodowymi usługami pogrzebowymi oraz transportem zwłok z zagranicy do Polski. Dowiedz się więcej na www.facebook.com/ZakladPogrzebowyLondyn.

  Potrzebne dokumenty

  Wniosek o wydanie zezwolenia, składany zarówno do starosty/prezydenta miasta, jak i do konsula, powinien zawierać następujące dane:

  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
  • datę i miejsce zgonu,
  • miejsce, z którego zmarły zostanie przewieziony, miejsce pochówku,
  • środek transportu, którym zostanie przewieziony do kraju,
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

  Do wniosku składanego do starosty należy dołączyć

  • przetłumaczony na język polski akt zgonu (death certificate lub interim death certificate);
  • zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
  • zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.

  W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną obowiązują pewne ograniczenia co do możliwości pogrzebu w Polsce. W odniesieniu do ściśle określonych chorób starosta może wyrazić zgodę na sprowadzenie ciała zmarłego dopiero po upływie 2 lat.

  Do wniosku składanego do konsula należy dołączyć:

  • pozwolenie wydane przez starostę;
  • akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon.
  • Zezwolenie wydane przez Urząd Koronera na wywóz zwłok z Wielkiej Brytanii nie jest wymagane przez stronę polską.

   W przypadku przewożenia prochów – oprócz decyzji starosty/prezydenta miasta w konsulacie należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

   • akt zgonu (death certificate);
   • zaświadczenie o kremacji zwłok (certificate of cremation);
   • zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

   Metalowa urna, dokładnie zalutowana, powinna znajdować się w drewnianej szczelnej skrzynce.

   Rejestracja zgonu w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

   Aby dowiedzieć się w jaki sposób dokonać zgłoszenia (umiejscowienia) w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą, przeczytaj artykuł Rejestracja brytyjskich aktów stanu cywilnego w Polsce. Umiejscowienie to jest konieczne, by móc zorganizować w Polsce pogrzeb oraz przeprowadzić postępowanie spadkowe.

   Więcej informacji

   Szczegółowe informacje na temat transportu zwłok lub prochów do Polski uzyskasz korzystając ze strony lub kontaktując się z polską placówką konsularną, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Dane kontaktowe polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Wielkiej Brytanii dostępne są tutaj.

   Sponorem sekcji jest firma pogrzebowa Nowakowski, która zajmuje się międzynarodowymi usługami pogrzebowymi oraz transportem zwłok z zagranicy do Polski. Dowiedz się więcej na www.facebook.com/ZakladPogrzebowyLondyn.