Do góry

Regulamin konkursu wakacyjnego

§1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu wakacyjnego (zwanego dalej „Akcją”) jest Efero LLP, Office 6, 13 Hill Street, Edinburgh, EH2 3JP wraz z salonem Sweet and Beaty Edinburgh (zwani dalej „Partnerem”).
 2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

§2 Uczestnicy

 1. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) ma pełną zdolność do czynności prawnych lub b) nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub c) ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne); d) posiada konto w serwisie www.facebook.com.
 3. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.

§3 Mechanika Akcji

 1. Akcja prowadzona jest od 22.06.2023 od godziny 11:00 do 24.06.2023 do godziny 12.00 lub do jednostronnego jej odwołania przez Organizator i jest prowadzona za pośrednictwem portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/Emito.net („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.
 2. Akcja polega na wykonaniu zadania w ramach zadanego tematu. Zadanie należy umieścić w komentarzu pod postem informującym o Akcji. 
 3. W zadaniu dwóch zwycięzców wyłania Komisja i ogłasza wyniki do 26.06.2023 do godziny 16:00.
 4. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłoni Zwycięzców w dniu: 26.06.2022, kierując się subiektywną oceną zgłoszonej odpowiedzi. Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni o wygraniu nagrody za pośrednictwem wiadomości poprzez portal facebook.com. W skład Komisji wchodzą: Paulina Michałek, Jacek Różalski i Weronika Pranczk-Wilusz.

§4 Nagrody

 1. W akcji zostaną przyznane 2 nagrody: voucher do salonu Sweet and Beaty Edinburgh na masaż full body za 1 miejsce oraz zabieg na twarz za 2 miejsce. Jeden uczestnik Akcji ma możliwość uzyskania jednej nagrody.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

§5 Reklamacje i wykluczenia

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być: a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji; b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora; c. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzcy (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Akcji, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.

§6 Dane osobowe

 1. Organizator nie będzie zbierał od Zwycięzcy danych osobowych. Voucher zostanie przesłany poprzez profil na FB.
 2. Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§7 Prawa autorskie

 1. Zwycięzca oświadcza, że do zwycięskiej pracy, przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie.
 2. Zwycięzca oświadcza, że Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich osób trzecich.
 3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

§8 Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Komentarze