Do góry

Kontraktowy zasiłek chorobowy

Niektórzy pracodawcy opracowują własne, wykraczające poza ramy ustawowe, programy wynagrodzeń za czas choroby (tzw. contractual/company/occupational sick pay). Sprawdź, czy jest coś na ten temat w Twojej umowie o pracę lub zapytaj o to pracodawcę. Twój szef nie może zaoferować warunków mniej korzystnych, niż te, które przysługują Ci zgodnie z ustawą.

 • Minimalne wynagrodzenie za czas choroby
 • Typowy program zakładowy
 • Dalsze informacje i porady
 • Minimalne wynagrodzenie za czas choroby

  Kwota minimalna wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy w związku z chorobą to ustawowy zasiłek chorobowy Statuory Sick Pay, SSP). SSP jest wypłacany pracownikom, którzy są nieobecni przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabiają przynajmniej 107 funtów tygodniowo przed opodatkowaniem (stawka LEL obowiązująca w roku podatkowym 2012-13). Wysokość SSP wynosi obecnie 85,85 funtów tygodniowo. Jest on naliczany za każdy dzień, począwszy od czwartego dnia, przez okres maksymalnie 28 tygodni.

  Twoja umowa o pracę (lub "pisemne zaświadczenie szczegółów wynikających z zatrudnienia") może Ci zaoferować korzystniejsze warunki dotyczące wynagrodzenia w przypadku choroby, niż te gwarantowane ustawowo.

  Typowy program zakładowy

  Zwykle pracodawcy określają minimalny okres zatrudnienia, po upływie którego pracownicy zostają objęci tym zakładowym programem wynagrodzeń (na przykład trzymiesięczny okres próbny). Typowy schemat zakłada, że po upływie tego okresu chory pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia przez określony limit tygodni. Następnie pracownik otrzymuje połowę wynagrodzenia tak długo, aż wyczerpie limit płatnych nieobecności spowodowanych chorobą.

  Pracodawca może ustalić, w jaki sposób powinieneś go poinformować o chorobie, na przykład poprzez telefon przed określoną porą dnia. Zwykle, jeśli niezdolność do pracy nie przekracza 7 dni, nie jest wymagane zwolnienie lekarskie.

  Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie możliwość dokonywania płatności za czas choroby rozpatrując poszczególne przypadki indywidualnie. Oznacza to, że szef może przyznać Ci wynagrodzenie za czas choroby nawet, jeśli nie kwalifikujesz się do tego na mocy zasad obowiązujących w firmie, albo odmówić wypłaty, jeśli uzna, że Twoja nieobecność jest nieuzasadniona. Decyzje te nie mogą jednak w żaden sposób dyskryminować pracownika.

  Dalsze informacje i porady

  Więcej informacji na temat kontraktowego zasiłku chorobowego znajdziesz na stronie DirectGov w zakładce Company sick pay rights.

  Jeśli masz wątpliwości związane z wynagrodzeniem za czas choroby, sprawdź co jest na ten temat w Twojej umowie o pracę lub porozmawiaj ze swoim pracodawcą.

  Jeśli nie zgadzasz się z decyzją szefa odnośnie ustawowego zasiłku Statuory Sick Pay, poproś go o uzasadnienie decyzji na piśmie, wówczas lokalne biuro HM Revenue & Customs www.hmrc.gov.uk podejmie decyzję w tej sprawie.

  Wskazówki odnośnie rozwiązywania konfliktów związanych z wewnątrzzakładowym programem wynagrodzeń za czas choroby możesz znaleźć na stronie DirectGov www.direct.gov.uk/en/Emp....

  Darmowych i poufnych informacji i porad w zakresie praw pracy udziela ACAS (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service) www.acas.org.uk/ind.... Infolinia ACAS: 08457 47 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) www.lra.org.uk udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Z prośba o poradę czy informacje możesz wystąpić przez telefon (0289 032 14 42), fax lub osobiście.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) www.citizensadvice.org.uk/cab....