Do góry

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie chorobowe (Sick Pay) jest to zasiłek przysługujący pracownikowi w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby. Jeżeli Twoja firma nie dysponuje własnym programem wynagrodzenia za czas choroby, wówczas, pod pewnymi warunkami, może Ci przysługiwać wynagrodzenie wynikające z ustawy.

 • Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z ustawy (SSP)
 • Komu przysługuje zasiłek SSP?
 • Wysokość zasiłku SSP i sposób wypłaty
 • Jak się ubiegać o SSP?
 • Choroba a urlop
 • Statutory Sick Pay a inne zasiłki
 • Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z umowy o pracę
 • Dalsze informacje i porady
 • Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z ustawy (SSP)

  Statutory Sick Pay (SSP) to zasiłek wypłacany przez okres do 28 tygodni pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby. Jest to minimalna wynikająca z ustawy kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi, spełniającemu wszystkie warunki. Umowa o pracę może gwarantować wyższy zasiłek chorobowy.

  Komu przysługuje zasiłek SSP?

  Ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay, SPP) przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę (nie musi to być umowa pisemna – zobacz Pracownik (worker) a pracownik kontraktowy (employee)); długość zatrudnienia nie ma znaczenia;
  • jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby przynajmniej przez 4 dni z rzędu (wliczając weekendy oraz Bank holidays);
  • zarabiasz (w roku podatkowym 2012-13) przynajmniej 107 funtów tygodniowo przed opodatkowaniem (tyle wynosi najniższa stawka wynagrodzenia Lower Earnings Limit, od której potrącana jest składka ubezpieczeniowa National Insurance Contributions).

  Od 27 października 2008 nie obowiązują już przepisy, które uniemożliwiały wypłatę ustawowego zasiłku chorobowego pracownikom agencyjnym, którzy mieli umowę na 3 miesiące lub mniej. Teraz wynagrodzenie za czas choroby przysługuje tej grupie pracowników na takich zasadach, jak innym.

  Więcej informacji można uzyskać telefonując na infolinię HM Revenue and Customs: 0845 302 14 79.

  Wysokość zasiłku SSP i sposób wypłaty

  W roku podatkowym 2012/13 wysokość ustawowego zasiłku chorobowego wynosi £85,85 tygodniowo. Jest on naliczany za każdy dzień niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, począwszy od czwartego dnia, przez okres maksymalnie 28 tygodni.

  Jeśli w ciągu ośmiu tygodniu od poprzedniej choroby zachorujesz ponownie, możesz otrzymać zasiłek juz od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

  SSP jest wypłacany przez pracodawcę. Forma i termin płatności są zwykle takie same, jak w przypadku pensji. Osoby zatrudnione w większej liczbie zakładów, mogą mieć uprawnienia do zasiłku od każdego z pracodawców.

  Wysokość wynagrodzenia za czas choroby zazwyczaj nie jest uzależniona od przyczyny choroby, chyba że pracodawca wprowadził w tej kwestii wewnętrzne regulacje. Osobom które doznały obrażeń w miejscu pracy może przysługiwać odszkodowanie. Czytaj więcej na ten temat w artykule Wypadek przy pracy.

  Jeżeli nie możesz otrzymywać zasiłku SSP ani kontraktowego zasiłku chorobowego lub jeżeli byłeś na zwolnieniu przez ponad 28 tygodni, możesz się starać o zasiłek Employment Support Allowance.

  Jak się ubiegać o SSP?

  Niezwłocznie poinformuj swojego pracodawcę o chorobie i nieobecności w pracy. Jeśli firma nie ma wewnętrznych regulacji dotyczących chorobowego, musisz to zrobić w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie możesz stracić prawo do ustawowego zasiłku chorobowego.

  Powiadomienie o chorobie możesz przekazać telefonicznie lub na piśmie. Można skorzystać ze specjalnego formularza SC2 "Employee's Statement of Sickness" (2 strony PDF, 66 KB, en) (możesz go także dostać od swojego lekarza pierwszego kontaktu).

  Pracodawca nie może nalegać, abyś dostarczył powiadomienie osobiście, ani domagać się medycznego potwierdzenia niezdolności do pracy, chyba że choroba trwa ponad 7 dni (wliczając weekendy i bank holidays). Nie może też wymagać, abyś kontaktował się z nim w czasie choroby częściej niż raz w tygodniu.

  Choroba a urlop

  Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim, w normalnych okolicznościach możesz wykorzystać czterotygodniowy okres ustawowo płatnego urlopu tak, jak każda inna osoba zatrudniona (zobacz Urlop wypoczynkowy).

  Jeżeli jesteś nieobecny w pracy więcej niż jeden rok, wówczas prawdopodobnie utracisz do tego uprawnienie.

  Statutory Sick Pay a inne zasiłki

  Jeśli otrzymujesz SSP w związku z dolegliwościami spowodowanymi ciążą, cztery tygodnie przed tygodniem na który wyznaczony jest termin porodu zasiłek ten zostanie automatycznie zamieniony na zasiłek macierzyński Statuory Maternity Pay lub zapomogę Maternity Allowance.

  Nie ma możliwości otrzymywania SSP i zasiłku ojcowskiego Statutory Paternity Pay albo adopcyjnego Adoption Pay w tym samym czasie.

  Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z umowy o pracę

  Niektórzy pracodawcy opracowują własne, wykraczające poza ramy ustawowe, programy wynagrodzeń za czas choroby (tzw. company/occupational/contractual sick pay). Sprawdź czy jest coś na ten temat w Twojej umowie o pracę lub zapytaj o to pracodawcę. Twój szef nie może zaoferować warunków mniej korzystnych, niż te, które przysługują Ci zgodnie z ustawą. Czytaj więcej w artykule Kontraktowy zasiłek chorobowy.

  Dalsze informacje i porady

  Więcej informacji na temat zasiłku chorobowego znajdziesz na stronach:

  Jeśli masz wątpliwości związane z wynagrodzeniem za czas choroby, sprawdź co jest na ten temat w Twojej umowie o pracę lub porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją szefa odnośnie ustawowego zasiłku Statuory Sick Pay, poproś go o uzasadnienie decyzji na piśmie, wówczas lokalne biuro HM Revenue & Customs podejmie decyzję w tej sprawie.

  Wskazówki odnośnie rozwiązywania konfliktów związanych z wewnątrzzakładowym programem wynagrodzeń za czas choroby możesz znaleźć na stronie www.direct.gov.uk/en....

  Darmowych i poufnych informacji i porad w sprawie praw pracy udziela ACAS (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).